Tara & Blake | 2016.06.04 | Randolph, KS | Chris - labrisaphotography