Kylee & Jason | 2015.04.11 | Seneca, KS | Sarah - labrisaphotography