Kate & Charlie | 2015.06.06 | Manhattan, KS | Emma - labrisaphotography