Sarah | November 2015 | Manhattan, KS | Emma - labrisaphotography